Szkoła

Historia szkoły


  Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$print in /home/serwkomp/ftp/zpo.zakliczyn.pl/templates/school/html/com_content/category/blog_item.php on line 32
Kategoria: Szkoła

Nie wiadomo kiedy powstała szkółka parafialna w Zakliczynie, pierwsza wzmianka o wynagrodzeniu nauczyciela w Zakliczynie pochodzi z 1529 r. Kolejne wzmianki są z lat 1657, 1781. W 1855 ks. Jędrzej Kowalczyk i Feliks Damian Brzeziński zakupili budynek z przeznaczeniem na szkołę. W 1857 r. 8 sierpnia podwyższono szkółkę parafialną na szkołę trywialną. Wtedy to po raz pierwszy w historii wprowadzono przymus posyłania dzieci do szkoły. Uczęszczało wtedy do szkoły 37 uczniów. W 1859 r. liczba uczniów wzrasta do 69. Posadę nauczyciela objął wtedy Stanisław Dymek organista. Kolejnymi nauczycielami była Aniela Porębska kierująca szkołą do 1889 r. Po niej w szkole nauczał Ferdynand Kłapa, od 1897 r. Helena Adwentowska. Od 1903 r. szkoła w Zakliczynie stała się placówką 2 klasową z 3 nauczycielami. Od 1906 r. kierownikiem szkoły był Jan Załubski z żoną Ludwiką Bąkowską. W 1912, także w okresie I wojny światowej funkcję kierownika szkoły pełnił Jan Mytkoś.

W 1923 r. przeniesiono siedzibę szkoły z organistówki do dawnego budynku gminnego. Od 1 styczna 1925 r. szkoła stała się szkołą 5 klasowa, a jej kierowniczką została Zofia Guzikówna. Wraz z nią pracowały Janina Ziębianka i Aniela Najdrówna. Były to czasy wielkiego kryzysu ekonomicznego, nie wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły. Uznając zasługi nauczycieli w 1937 r. inspektor szkolny w Wadowicach przemianował szkołę w Zakliczynie na szkołę II stopnia. Wybuch II wojny światowej położył kres pomyślnemu rozwojowi szkoły.

W latach okupacji kierownikiem szkoły w Zakliczynie była Władysława Grzybowska, która uczyła wraz z Zofią Guzikówną i Władysławą Borowczyk (pochowana na cmentarzu w Zakliczynie). W czasie przejścia frontu w 1945 r. w szkole był szpital polowy, Niemcy wycofując się spalili szkołę. Po wojnie nauka odbywała się w niezwykle trudnych warunkach w budynku pożydowskim tzw. Heślówce. W 1946 r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły. Po wielu niezgodnościach zwłaszcza co do zakupu (zamiany) parceli pod budowę, środków transportu, materiałów, w końcu 26 września 1949 r. rozpoczęto budowę szkoły. 16 października 1949 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego co uwidocznione jest na budynku szkoły. Starano się pozyskać różnego rodzaju środki, m.in. z Funduszu Inwestycyjnego i z powiatu. Komitet urządzał zabawy dochodowe z przeznaczeniem dochodu na budowę szkoły. Zofia Guzik do końca swojej pracy kierowała szkołą „na Heślówce”. Dopiero w 1952 roku oddano do użytku murowaną szkolę, jej kierownik w tym okresie była Urszula Baran (z Sułowskich).

Kolejno dyrektorami szkoły byli:
•    Józef Maniecki,
•    Stanisław Ślósarz, 
•    Tadeusz Choróbski.

W 1965 r. szkołę objęła Anna Jaśkowiec, szkoła liczyła wtedy 10 oddziałów, 9 etatów nauczycielskich i 270 uczniów. W latach 1975- 86 dyrektorem szkoły był Leszek Wierzba. W 1976 r. utworzono w budynku szkoły przedszkole, dyrektorem przedszkola została Barbara Gawęda. Uczęszczało do niego 20 - 25 dzieci.

Kolejni dyrektorzy to:
•    Teresa Nowak - 1987/1988
•    Władysław Komperda (w zastępstwie) 
•    Stanisława Machna - 1988 - 1992

Od 1992 r. Gmina Siepraw przejęła wszystkie szkoły na swoim terenie. Dyrektorem szkoły i przedszkola w latach 1992-2002 była Janina Lejda. W 1998 r. oddano do użytku pełnowymiarowe boisko sportowe w Zakliczynie i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole. Uroczyste oddanie sali gimnastycznej (wymiary 24x12), dwóch sal lekcyjnych miało miejsce 7 czerwca 2002 roku. W tym dniu szkoła otrzymał także imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz sztandar. Sztandar dla szkoły ufundowali Mirosława i Józef Cygan. W szkole podczas uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Gminy Siepraw.

W 1999 r. uchwała Rady Gminy w Zakliczynie utworzono Zespół Placówek Oświatowych tj. szkoła + przedszkole.

Kolejnym dyrektorem placówki w latach 2002-2005 był Andrzej Pawlikowski.

W roku szkolnym 2005/2006 dyrektorem zespołu została Renata Nowak-Karcz.

Patron


  Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$print in /home/serwkomp/ftp/zpo.zakliczyn.pl/templates/school/html/com_content/category/blog_item.php on line 32
Kategoria: Szkoła

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski, Prymas Tysiąclecia - mąż stanu, człowiek honoru, piewca czci Maryi - Matki Kościoła, wielki patriota... błogosławiony Książę Kościoła. Urodził się 3 sierpnia 1901 r. W miejscowości Zuzela nad Bugiem, w czasie, kiedy Polska rozdarta była między trzech zaborców. Od dziecka znał zatem smak niewoli i tym bardziej ukochał ojczyznę. Naukę rozpoczął w rodzinnej miejscowości, a kontynuował w Andrzejewie, dokąd przeniósł się wraz z rodziną. Edukację szkolną przerwał po śmierci matki w 1910 r. i dalsze kształcenie zdobywał w domu pod kierunkiem ojca. Dramatyczne wydarzenie, jakim była dla dziewięcioletniego chłopca śmierć matki, zaciążyło na całym jego życiu, a tęsknota za nią skierowała jego uczucia ku Matce Boskiej.

Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży w 1920 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. - w dniu swoich 23 urodzin - został wyświęcony na kapłana, nieco później niż pozostali koledzy z roku, ponieważ chorował na gruźlicę płuc. Mszę prymicyjną odprawił w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Po roku pracy diecezjalnej biskup włocławski skierował go na dalsze studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1929 r. doktoryzował się z prawa kanonicznego, obroniwszy pracę pt. "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej (Austria, Włochy, Belgia, Holandia i Niemcy). Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jednocześnie prowadził działalność społeczną wśród miejscowych robotników. Był też redaktorem pisma katolickiego "Ateneum Kapłańskie". Gdy wybuchła druga wojna światowa musiał się ukrywać we Wrociszewie, jako znany profesor - społecznik był bowiem imiennie poszukiwany przez Niemców. W latach 1940 - 1942 był kapłanem niewidomych i ociemniałych dzieci w Kozłówce, a następnie w Laskach. Na terenie okupowanej Warszawy prowadził tajne komplety - nauczał młodzież akademicką i inteligencję katechezy i pedagogiki. W czasie powstania warszawskiego pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK, został zaprzysiężony na oficera i skierowany na pierwszą linię frontu. Oprócz obowiązków duszpasterskich zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchu dotkniętych skutkami wojny.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych ksiądz Wyszyński wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne, zniszczone podczas wojny. Podjął też obowiązki redaktora czasopisma diecezjalnego „Ład Boży”. W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany został biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym dwa lata później przyjął obowiązki Prymasa Polski oraz arcybiskupa Gniezna i Warszawy. Nowo mianowany arcybiskup był zaangażowany w walkę o poprawę sytuacji Kościoła i katolików w komunistycznej Polsce. Stanowczo bronił autonomii Kościoła i nie wyrażał zgody na ingerencję władz państwowych w jego sprawy wewnętrzne. Z jego inicjatywy powołana została w 1949 r. Komisja Mieszana i rozpoczęły się systematyczne rozmowy między Rządem a Episkopatem Polski. W sprawie prześladowania Kościoła Prymas wystosował „List do Prezydenta Bolesława Bieruta w sprawie walki z Kościołem” oraz przygotował tekst porozumienia, które podpisano w 1950 r. „Porozumienie” gwarantowało Kościołowi naukę religii w szkołach, opiekę duszpasterską w wojsku, w szpitalach i więzieniach, prawa do szkół katolickich, do prowadzenia działalności dobroczynnej i katechetycznej, do posiadania wydawnictw i pism katolickich. Władze komunistyczne nie zamierzały jednak dotrzymać zobowiązań, kolejno łamiąc postanowienia „Porozumienia”.

Na konsystorzu 12 stycznia 1953 r. Prymas Wyszyński został Kardynałem. Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły mu wydania paszportu. W tym samym roku (25 IX 1953) Prymas został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i Komańczy w Bieszczadach. Dopiero w tym ostatnim miejscu internowania zostały złagodzone rygory - właśnie tam został napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze jako Jasnogórskie Śluby Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Dwa miesiące później Kardynał Stefan Wyszyński został uwolniony.

W latach 1957 - 65 Prymas prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Uroczystości zakończyły się 3 maja 1966 r. uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej. W połowie lat sześćdziesiątych wraz z Episkopatem Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania narodów polskiego i niemieckiego, co wywołało negatywną reakcję władz partyjnych i państwowych. W tym okresie czynnie uczestniczył również w pracach Soboru Watykańskiego II, ciesząc się wielkim uznaniem wśród biskupów świata. Na jego prośbę Ojciec Święty ogłosił (1964) Maryję Matką Kościoła.

6 października 1978 r. na Stolicę Piotrową został wybrany Polak - Karol Wojtyła. W inauguracji jego pontyfikatu uczestniczył Kardynał Stefan Wyszyński. Brał udział w przygotowaniach pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny w 1979 r. Był zaprzyjaźniony z papieżem Janem Pawłem II, wielokrotnie przyjmowany na audiencjach w Watykanie. Prymas Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego pogrzeb był ogólnonarodową manifestacją szacunku i czci dla Prymasa Tysiąclecia. W 1989 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uchwałą Sejmu RP rok 2001 był rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Zarządzenia dyrektora


  Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$print in /home/serwkomp/ftp/zpo.zakliczyn.pl/templates/school/html/com_content/category/blog_item.php on line 32
Nadrzędna kategoria: Szkoła Kategoria: Dokumenty szkolne

Zarządzenie Dyrektora ZPO w Zakliczynie w sprawie: sposobu i trybu realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

Podkategorie

 • Dokumenty szkolne
  Liczba artykułów:
  7
 • Osiągnięcia
  Liczba artykułów:
  2
  • Konkursy przedmiotowe

   Konkursy przedmiotowe 2018/2019

    


   Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych

   15 marca odbył się konkurs wiedzy na temat krajów niemiecko i anglojęzycznych, który realizowany był w ramach innowacji pedagogicznej pt. "Z językami obcymi w świat". 

   W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas VII i VIII, którzy musieli wykazać się wiedzą z zakresu kultury, obyczajów oraz geografii poszczególnych krajów. 

   Wyniki konkursu:

   I miejsce-Julia Kasprzyk-kl.VIII

   II miejsce- Karolina Ochel- kl.VIII

   III miejsce- Wiktoria Dudzik- kl.VIII 

    


   Konkurs gminny- "I Ty możesz walczyć ze smogiem"

   Konkurs związany jest z realizacją projektu: ”Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2018.

   Komisja konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu:

   Klasa I - III miejsce 

   Klasa II- III miejsce

   Klasa III- I miejsce

   Klasa IV- III miejsce

   Klasa V- II miejsce

   Klasa VI-III miejsce

   Klasa VII- wyróżnienie

   Klasa VIII- I miejsce

   Szkoła otrzymała nagrodę za zaangażowanie oraz udział.

   .


    Konkurs plastyczny- "Ozdoba świąteczna" 

   17 grudnia został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

   Wyniki konkursu:

   I miejsce- Zofia Szarek-kl.III, Karolina Półtorak-kl.II

   II miejsce- Szymon Nowak-kl.III, Mikołaj Żelazny-kl.II

   III miejsce- Mateusz Nowak-kl.Ia, Julian Feluś-kl.Ib

   Wyróżnienie:

   Milena Kominiak-kl.III

   Mateusz Szlachta- kl.Ib

   Bartosz Ślusarczyk-kl.Ia 

   Emilia Michalik- kl.II

    


    

   Gminny Konkurs Plastyczny- "Mój czworonożny przyjaciel"

   W konkursie wzięło udział 12 uczniów. 

   Nagrody otrzymały:

   I miejsce- Dominika Panuś- kl.Va (praca indywidualna)

   W kategorii praca przestrzenna:

   I miejsce- Klara Balińska, Małgorzata Kubacka- kl.Va

   I miejsce- Wiktoria Suder, Dominika Panus- kl.Va

    


   Konkurs Promujący Czytelnictwo

   Biblioteka szkolna zorganizowała przedświąteczny konkurs, którego celem była promocja czytelnictwa. 

   Zadaniem dzieci było przeczytanie książki oraz na podstawie tej lektury należało rozwiązać krzyżówkę. 

   Nagrodzeni zostali:

   Jakub Śliwa-kl.II

   Natalia Piotrowicz- kl.IVb

   Hanna Ławniczek-kl.IVb 

    


   Konkurs plastyczny "Mowa Bajek"

   1 grudnia w siedzibie Oddziału Polskiego Związku Logopedów wręczono nagrody za udział w konkursie plastycznym "Mowa Bajek".

   W konkursie wzięło udział prawie 100 uczestników województwa podkarpackiego i małopolskiego. 

   Nasze uczennice otrzymały nagrody:

   II miejsce- Joanna Jaśkowiec- kl.II

   Wyróżnienie- Amelia Knapik-kl.Va 


    

   Gminny Konkurs Plastyczny- "Niska emisja wychodzi z komina"

    Konkursu plastyczny „Niska emisja - wychodzi z komina” realizowany był w ramach projektu  „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


   Głównym kryterium oceny prac przez komisje konkursową, było samodzielność wykonania prac oraz oryginalne przedstawienie tematu.

   Klasy I-III

   II miejsce: Julian Feluś-kl.I

   III miejsce: Nadia Czajczyk- kl.I

   Wyróżnienie:

   Gabriel Wojtycza-kl.I

   Weronika Ślusarczyk - kl.I

   Klasy VII -VIII

   II miejsce: Patrycja Rybka -kl.VII

   III miejsce: Patrycja Kosałka - kl.VII 


   Małopolski Konkurs z Fizyki

   Etap szkolny miał miejsce 29 paździenika. 

   Do etapu rejonowego dostała się:

   Julia Kasprzyk- kl.VIII

    


   Małopolski Konkurs Matematyczny 

   25 października odbył się etap szkolny. 

   Do etapu rejonowego zakwalifikowała się:

   Karolina Ochel-kl.VIII


   Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

   18 października 2018 odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.

   Do etapu rejonowego zakwalifikowała się:

   Karolina Ochel- kl.VIII

    


   Konkurs plastyczno-językowy- "Słynne budowle europejskie"

   12 października został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych pt. "Słynne budowle europejskie". Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania dziedzictwem architektonicznym Europy i popularyzacja języka angielskiego. Uczniowie wykonali prace plastyczne, albumy oraz makiety słynnych budowli europejskich oraz podali kilka ciekawostek na ich temat w języku angielskim.

   Wyniki przedstawiają się następująco:

   I miejsce- Martyna Łazarczyk- kl.IVb, Szymon Skoczylas- kl.Va

   II miejsce- Dominika Panuś - kl. Va, Natalia Cygan- kl.IVb

   III miejsce- Kacper Włodarczyk- kl.Vb, Hanna Ławniczek- kl.IVb

    


    Małopolski Konkurs Geograficzny

   11 października odbył się Małopolski Konkurs Geograficzny. W konkursie wzięło udział 5 uczniów z klasy VII i VIII. 

   Do etapu rejonowego dostały się:

   Julia Kasprzyk-kl.VIII

   Karolina Ochel-kl.VIII

   Wiktoria Dudzik-kl.VIII


   Liczba artykułów:
   1
  • Zawody sportowe

   Zawody sportowe 2018/2019

    

    


   Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Siatkówce

   26 października miały miejsce zawody w piłkę siatkową chłopców i dziewcząt.

   Dziewczęta- III miejsce

   Chłopcy- III miejsce

    


   Drużynowy Tenis Stołowy- etap powiatowy

   23 października odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym.

   Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła II miejsce.

    


   Drużynowy Tenis Stołowy

   W październiku odbyły się Mistrzostwa Gminy Siepraw w Drużynowym Tenisie Stołowym- Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

   Igrzyska Dzieci

   Dziewczęta- III miejsce

   Chłopcy- I miejsce

   Igrzyska Młodzieży Szkolnej

   Dziewczęta- II miejsce 

   Chłopcy- I miejsce


    Halowa Piłka Nożna 

   15 października miały miejsce Mistrzostwa Gminy Siepraw w Halowej Piłce Nożnej- Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopców i Dziewcząt. 

   Chłopcy- III miejsce

   Dziewczęta- I miejsce

    


    Halowa Piłka Nożna

   9 października odbyły się Mistrzostwa Gminy Siepraw w Halowej Piłce Nożnej- Igrzyska Dzieci- Chłopców i Dziewcząt. 

   Chłopcy- II miejsce 

   Dziewczęta - I miejsce

    


    Sztafetowe Biegi Przełajowe

   1 października miały miejsce Mistrzostwa Gminy Siepraw w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców i Dziewcząt. 

   Dziewczęta - III miejsce

   Chłopcy - II miejsce

    


                                                             XXXV Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh 

   18 września 2018r odbyła się w Wiśniowej sztafeta w kat. szkoły podstawowe klasy IV-VI oraz kat. szkoły podstawowe klasy VII-VIII i klasy III gimnazjum.

   Uczniowie z kl. IV-VI zajęli IV miejsce, a z klas VII-VIIImiejsceVIII.

   Liczba artykułów:
   1
 • Dla uczniów
  Liczba artykułów:
  5
 • Projekty
  Liczba artykułów:
  1
 • Dla rodziców
  Liczba artykułów:
  1

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
32-406 Zakliczyn, ul. Podgórska 123
tel. +48 12 274-65-17, fax +48 12 274-65-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: https://zpozakliczyn.pl

gokis siepraw logo kuratoriumbip logo